IZVEŠTAJ SA XLI GODIŠNJE SKUPŠTINE

Redovna XLI godišnja sednica Skupštine Srpskog društva za osvetljenje održana je 30. marta, 2017. godine (četvrtak) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

ZAPISNIK SA XLI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
održane 30. III 2017. sa sledećim Dnevnim redom:

PROGRAM RADA SKUPŠTINE

I  STRUČNA TEMA
Osvetljenje prema LEED V4 smernicama – prvi korisnici” 
Predavač: Marko Rajič, master inž. arh. / dizajner osvetljenja

II SEDNICA SKUPŠTINE
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj o radu Društva u  2016. godini,
3. Izveštaj o finanasijskom poslovanju i završni račun za 2016. godinu,
4. Izveštaj Nadzornog odbora,
5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje,
6. Predlog programa rada za 2017. godinu,
7. Predlog finansijskog plana za 2017. godinu,
8. Informacija o iznosu članarine za 2017. godinu,
9. Razno

Koktel

I  STRUČNA TEMA
Autor Marko Rajič održao je predavanje o problematici projektovanja i izvođenja instalacija osvetljenja prema zahtevima za energetskom efikasnošću, osvetljenošću i ograničenjima u svetlosnom zagađenju.
Celokupan rad biće postavljen na internet stranici Društva.

II SEDNICA SKUPŠTINE

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
Sednicu je otvorio Predsednik Srpskog društva za osvetljenje Nebojša Radovanović. Za vođenje Skupštine izabrani su Nebojša Radovanović, Vladan Škerović, Anita Krivošić i Zoran Ledinski.

2. Izveštaj o radu Društva u  2016. godini
Izveštaj o radu Društva u prethodnoj godini podnela je potpredsednica Društva Anita Krivošić. Izveštaj je prihvaćen bez primedbi. Izveštaj je u Prilogu.

3. Izveštaj o finanasijskom poslovanju i završni račun za 2016. godinu
Izveštaj je podneo predsednik Društva Nebojša Radovanović. Ukupni prihodi iznosili su oko 3 114 000.00 dinara, a ukupni rashodi iznosili su oko 2 895 000.00 dinara. Ostvarena je dobit od oko 219 000 dinara. Izveštaj je prihvaćen.
  
4. Izveštaj Nadzornog odbora
Izveštaj je podneo predsednik Nadzornog odbora Jovan Milivojević. Utvrđeno je da je Društvo radilo po Zakonu. Nije bilo nepravilnosti u radu organa Uprave Društva. Izveštaj je prihvaćen.

5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje
Izveštaj je podneo predsednik SKO Miomir Kostić. Podsetio je da se u Ljubljani od 18. do 25. septembra održava skup LUX EU.
Članarina za CIE za 2016. i koja je teškom mukom namirena iznosila je 1 851 EUR, a za 2017. će iznositi oko 1 950 EUR. Zbog teškoća u pribavljanju potrebnih sredstava za plaćanje članarine (svodi se na prilično ponižavajuće moljakanje kod pojedinaca i organizacija), prof. Kostić je odlučio da se povuče sa mesta predsednika SKO.
Ana Drndarević je pitala da li se problem finansiranja može prevazići.
Tatjana Marjanović je rekla da se ne može tek tako promeniti predsednik koji ima međunarodnu reputaciju.
Tatajana Stanković je pitala da li se za sredstva možda obraćalo privrednim komorama Beograda i Srbije. Predsednik Radovanović je odgovorio da onda ona pokuša, jer predlagač treba da bude i nosilac aktivnosti.
Konstatovano je i da je 10% kotizacija sa Savetovanja ranijih godina dobrim delom, ako i ne u punom iznosu pokrivalo troškove članarine za CIE, ali tada je bilo i preko 250 učesnika sa plaćenim kotizacijama, a u zadnjim trima godinama taj broj se sveo na oko 100.
Odluka Skupštine je da se ostavka Kostića ne prihvati i dat je zadatak Upravnom odboru da nađe rešenje za buduće finansiranje članstva SKO u CIE.      

6. Predlog programa rada za 2017. godinu
Predlog Programa rada Društva za 2017. godinu izneo je predsednik Društva Nebojša Radovanović, prema predlogu iz poziva za Skupštinu. Predlog je usvojen kako je prikazan u pozivu:
30. mart:           41. Godišnja skupština Srpskog društva za osvetljenje, stručno predavanje,                
april:                 Obilazak izvedenih radova na osvetljenju tunela na “Koridoru 11”,
15. maj:            47. Dan Svetlosne tehnike na Sajmu tehnike u Beogradu,
jun:                   Obilasci dekorativno osvetljenih objekata u Beogradu, sa aspektom na Zaključke Okruglog stola na temu ”Primena LED tehnologije u osvetljenju,
septembar:        Obilazak izvedenih radova na osvetljenju nove petlje na autoputu kod Vrčina i robne kuće IKEA-a,
oktobar:            Obilazak Viminacijuma,
novembar:         46. Savetovanje “Osvetljenje 2017”,
decembar:         Tradicionalno veče druženja u pozorištu,

Stalne aktivnosti Društva u 2017. godini:
Nabavka stručne literature
Publicistička delatnost kroz informacije, prevode stručnih tekstova itd.
Prikupljanje sredstava za realizaciju programa rada:
        - Putem pojedinačne članarine,
        - Putem kolektivne članarine,
        - Putem donatorstva za realizaciju pojedinih stručnih aktivnosti,
Rad u SKO i CIE.

7. Predlog finansijskog plana za 2017. godinu
Predlog je izneo predsednik Nebojša Radovanović. Predviđaju se prihodi od oko 3 700 000.00 dinara i rashodi od oko 3 560 000.00 dinara i dobit od oko 140 000.00 dinara. Predelog je prihvaćen. 

NAPOMENA:   POČNITE DA PIŠETE RADOVE ZA SAVETOVANJE  „OSVETLJENJE 2017”!

8. Informacija o iznosu članarine za 2017. godinu
Predlog je izneo predsednik Nebojša Radovanović. Usvojeno je kako je navedeno u pozivu:
Individualna članarina:                500 dinara (penzioneri,studenti, nezaposleni 200 dinara),
Kolektivna članarina:              46 000 dinara,
Dan svetlosne tehnike:           55 000 dinara,
Donatorstvo za Savetovanje:   55 000 dinara,
Pokroviteljstvo Savetovanja:  110 000 dinara.

9. Razno
Nije bilo rasprave.

Zapisnik vodio                Predsednik DOS-a
Zoran Ledinski, s.r.         Mr. Inž. Nebojša Radovanović, s.r.


IZVEŠTAJ O RADU DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

U toku 2016. godine sprovedene su sledeće planirane aktivnosti Društva:

10. februara 2016. organizovana je poseta interaktivnoj izložbi: “Pupin-od fizičke do duhovne realnosti”. Po prvi put su izloženi Pupinovi dragoceni legati i do sada nepoznat arhivski materijal sa velikim brojem dokumenata, a posetioci su mogli da se upoznaju i sa nizom nepoznatih činjenica o privatnom životu velikog naučnika. Naša grupa je imala tu privilegiju da nas kroz izložbu vodi autorka izložbe Aleksandra Ninković Tašić, čiji je način izlaganja bio vredan divljenju.

31. marta 2016. održana je 40. redovna godišnja Skupština društva u velikoj Sali u Domu inženjera i tehničara Srbije. Pre zasedanja Skupštine održano je jedno stručno predavanje na temu:

"Istorijat svetlosnog obeležavanja u vazduhoplovstvu”
 Predavač je bio dugogodišnji član društva gospodin Oldrih Kundrat.

Podneti su izveštaji o radu u 2015. godini i usvojen je predlog programa rada za 2016. godinu.

Predsednik Srpskog komiteta za osvetljenje dr. Miomir Kostić podneo je detaljan izveštaj o radu komiteta u prethodnoj godini.

Skupštinu smo završili prigodnim koktelom za sve učesnike.

Obilazak izvedenih instalacija funkcionalnog i sportskog osvetljenja u Tržnom centru „Voždovac“ (Stadion Shopping Center) organizovan je 15.aprila 2016. godine.
Organizovana je šetnja kroz tržni centar tokom koje smo od starih i novih predstavnika firme OSRAM dobili informacije o izvedenoj instalaciji i upravljanju opštim osvetljenjem. Nakon toga smo obišli stadion koji se nalazi na krovu tržnog centra, peti takvog tipa u svetu, gde nam je Mladen Šupić, predstavnik kompanije Philips izneo detalje oko osvetljenja ove jedinstvene instalacije u našem regionu.
Obilazak smo završili prigodnim koktelom za sve učesnike.

16. maja 2016. godine održan je 46. Dan svetlosne tehnike. Svim članovima društva su poslate besplatne ulaznice. Dan Svetlosne tehnike organizovan je prvog dana međunarodnog Sajma tehnike uz pomoć malog broja donatora - 7 naših kolektivnih članova koji se bave tehnikom osvetljenja. Održana su tri stručna predavanja:

Primena LED tehnologije u sportskom osvetljenju
Predavač je bio Mladen Šupić

Canaled: A smart Linear Led Lighting
Predavač je bio Dr Pablo Garsia-Maurino

Svetlost i gasovi staklene bašte
Predavač je bio Zoran Ledinski

Omogućeno je predstavljanje sponzora i podela prospektne dokumentacije. Dan Svetlosne tehnike smo završili prigodnim koktelom za sve učesnike.

Obilazak dekorativno osvetljenih objekata u Beogradu planiranih za septembar nije održan i ovu aktivnost prenosimo u program za 2017. godinu.

U periodu od 25. do 28. oktobra na Zlataru je održano savetovanje ''Osvetljenje 2016''.

Prijavljeno je ukupno 13 radova od kojih je izloženo 12. Rad Branimira Kalanja nije izložen zbog odsustva autora, ali biće omogućeno da ga čujemo na nekom od narednih skupova. Od dva pozivna predavanja bilo je održano samo jedno. Predavač je bio Bogdan Lupu iz kompanije Philips Lighting, koji je imao rad na temu Philips City Touch – Connected Lighting + Beyond. Drugi predavač iz Hrvatske, Ranko Skansi je odustao od dolaska.

Drugog dana savetovanja održan je i Okrugli sto na temu LED tehnologije. Održana su tri uvodna predavanja. Nakon na momente i burne rasprave, doneti su zaključci koji su poslati na adrese velikog broja opština u Srbiji.

Savetovanje je bilo uspešno organizovano, a u brojkama izgleda ovako: Po šestii  put smo imali generalnog pokrovitelja savetovanja-Inženjersku komoru Srbije, a tu i su još 3 pokrovitelja i 4 donatora, bez kojih realizacija ne bi bila moguća.
Predavanja su bila izuzetno dobro posećena i dobro tehnički podržana.
Odličnoj poseti i aktivnom učešću u predavanjima razlog je i bodovanje radi održavanja licence zainteresovanih učesnika Savetovanja.

Imali smo oko 125 učesnika savetovanja. Prezentovano je 12 stručnih predavanja domaćih autora. Održane su 3 prezentacije domaćih i stranih kompanija.

Pored stručnih aktivnosti, obavljena je i poseta gradu Prijepolju i manastiru Mileševa.
Poslednjeg dana Savetovanja, pre povratka kući, organizovali smo fakultativne posete manastiru Dubnica i brani na Uvcu.

Na savetovanje su bili pozvani neki počasni članovi našeg društva, predstavnici inženjerske komore i SMEITS-a,  kao i Predsednik Hrvatskog društva za rasvjetu koji je zbog poslovnih obaveza bio sprečen da dođe.

Veče druženja u pozorištu je organizovano 26. decembra 2016.
Prikazana je predstava „STAND DOWN“ sa Nebojšom Milovanovićem.

Nakon predstave u foajeu je organizovan prigodan koktel.

U periodu od prošle Skupštine održane su četiri sednice Upravnog i Nadzornog odbora i sprovedene su navedene planirane aktivnosti Društva za 2016. godinu.

Anita Krivošić, s.r.

SITS