Statut

Na osnovu člana 12. i člana 78. Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS», br. 51/09), Skupština Srpskog društva za osvetljenje, na sednici održanoj 29.03.2011.godine, usvojila je

S T A T U T
SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE

 

I Opšte odredbe

Član 1.
Srpsko društvo za osvetljenje (u daljem tekstu: Društvo) je stručno – društvena organizacija u koju se dobrovoljno učlanjuju inženjeri, tehničari i druga zainteresovana lica i organizacije radi zajedničkog ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.
Oblast ostvarivanja ciljeva Društva je praćenje unapređenja i razvoj tehnike i tehnologije osvetljenja.

Član 2.
Naziv organizacije je : SRPSKO DRUŠTVO ZA OSVETLJENJE.
Skraćeni naziv organizacije glasi: DOS.

Član 3.
Sedište Društva je u Beogradu, u ul. Kneza Miloša 7a/II. Društvo svoju aktivnost obavlja na području Republike Srbije.

Član 4.
Društvo ima svojstvo pravnog lica i ima prava i obaveze koje mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta.
Poreski identifikacioni broj Srpskog društva za osvetljenje je 100293867. Delatnost Srpskog društva za osvetljenje je iz domena delatnosti strukovnih udruženja. Šifra delatnosti je 9412 i obuhvata aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije.

Član 5.
Društvo ima pečat sledeće sadržine: Srpsko društvo za osvetljenje Beograd – ispisan ćirilicom. Društvo ima svoj logotip. Izgled i sadržaj logotipa utvrđuje Upravni odbor Društva.

Član 6.
Za obaveze koje nastanu iz sopstvene delatnosti Društvo odgovara svojom imovinom.

Član 7.
Predsednik Upravnog odbora Društva predstavlja i zastupa Društvo. Predsednika u slučaju sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje potpredsednik ili jedan od članova Upravnog odbora koga odredi Upravni odbor.

Član 8.
Društvo je kolektivni član Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS-a). Društvo po potrebi može da bude član i drugih strukovnih organizacija, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

Član 9.
U okviru Društva deluje Srpski komitet za osvetljenje (u daljem tekstu: Komitet), koji se prvenstveno bavi praćenjem međunarodne regulative i donošenjem preporuka iz oblasti osvetljenja.
Komitet sačinjavaju predsednik, sekretar i predstavnici Komiteta u divizionima Međunarodne komisije za osvetljenje (CIE).
Predsednik Komiteta je ujedno i član Skupštine CIE.

II Ciljevi i zadaci

Član 10.
Ciljevi i zadaci Društva su :
• Praćenje unapređenja i razvoj tehnike i tehnologije osvetljenja,
• Da okuplja inženjere, tehničare i stručnjake drugih profila koji se bave osvetljenjem i podstiče razvijanje stvaralačke inicijative i razvoj privrednih snaga,
• Da stvara i razvija naučno i stručno mišljenje i zauzima stavove o bitnim tehničkim i ekonomskim ciljevima i problemima razvoja društvene zajednice i zemlje u celini, kao i o svim pitanjima koja su predmet posebnih ugovora i dogovora, a predstavljaju stručna rešenja iz oblasti tehnike i tehnologije osvetljenja,
• Da prati savremeni razvoj tehnike i tehnologije osvetljenja, ukazuje na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti, i daje mišljenja o optimalnosti tehničkih i tehnoloških rešenja pri investicionim i drugim poduhvatima, zalažući se za rešenja u planiranju izgradnje, a posebno afirmišući stvaralački rad inženjera, tehničara i drugih stručnjaka,
• Da pomaže i podstiče uređenje prostora i očuvanje čovekove okoline u svim sredinama,
• Da razmatra i daje stručna mišljenja o elaboratima, analizama, projektima, planovima razvoja i sl., na zahtev društvene zajednice, preduzeća i drugih organizacija,
• Da pomaže i podstiče inženjere i tehničare u naučno – istraživačkom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja,
• Da radi na izradi tehničke regulative, u smislu propisa, preporuka i standarda, obezbeđujući njihovu savremenost, adekvatnost i funkcionalnost,
• Da organizuje, podstiče i izdaje naučne i stručne radove, časopis i druge publikacije, u skladu sa Zakonom,
• Da neguje i razvija etiku inženjersko – tehničkog poziva u skladu sa osnovnim etičkim principima i specifičnom prirodom poziva,
• Da radi na jačanju i omasovljenju Društva,
• Da razvija saradnju sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera i tehničara, posebno iz oblasti tehnike i tehnologije osvetljenja,
• Da radi na poboljšanju položaja, interesa i društvenog ugleda društva,
• Da ostvaruje i druge ciljeve i zadatke u vezi sa društveno – ekonomskim razvojem Republike Srbije.

Član 11.
U skladu sa ciljevima i delokrugom rada Društva, kao i sa zadacima utvrđenim ovim Statutom, Društvo obavlja sledeće stručno - društvene aktivnosti:
• Prati i proučava problematiku razvoja nauke, tehnike, privrede i društva, obrazovanja inženjersko-tehničkog i drugog stručnog kadra iz oblasti tehnike i tehnologije osvetljenja, unapređuje racionalizatorstvo, novatorstvo i pronalazaštva u oblasti tehnike i tehnologije osvetljenja, kao i racionalnog korišćenja energije,
• Sarađuje u sprovođenju zadataka od zajedničkog interesa sa odgovarajućim republičkim organima: naučno – društvenim organizacijama, Privrednom komorom Srbije i drugim privrednim asocijacijama, preduzećima, institutima i drugim ustanovama,
• Organizuje simpozijume, savetovanja, seminare, strukovne konferencije, kongrese, kao i druge naučne i stručne skupove, posete u cilju razmenjivanja iskustava, predavanja i izložbe, uz publikovanje stručnih radova, izveštaja, tehničkih preporuka, uputstava i dr.,
• Preko SMEITS-a ili samostalno sarađuje sa međunarodnim organizacijama inženjera i tehničara i sličnim organizacijama,
• Sarađuje sa međunarodnim organizacijama koje se bave osvetljenjem (CIE, LUX EUROPA itd.).

Član 12.
Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom, Društvo obavlja i neke od drugih društvenih delatnosti i to:
• priprema i organizuje stručne skupove iz oblasti tehnike i tehnologije osvetljenja,
• organizuje i vodi izdavačku delatnost za potrebe svojih članova, izdaje naučne i stručne radove, časopise, biltene i druge publikacije.

Član 13.
U obavljanju stručno-društvene delatnosti Društvo može da ostvaruje i saradnju sa preduzećima i drugim organizacijama i ustanovama i da tu saradnju i međusobne odnose reguliše dogovorom ili ugovorom.
Delatnosti iz člana 10 ovog statuta se mogu obavljati po upisu Društva u Registar udruženja.

III Javnost rada

Član 14.
Rad Društva i njegovih organa je javan.
Društvo preduzima potrebne mere za obezbeđenje javnosti svoga rada i za stalno informisanje članova o radu i problemima Društva, o odlukama i aktima donetim u Društvu.

Član 15.
Društvo obaveštava javnost o svom radu na neki od sledećih načina: preko biltena, publikacija, davanjem informacija štampi i drugim sredstvima javnog informisanja, održavanjem skupština, stručnih skupova, predavanja i stvaranjem drugih uslova za upoznavanje javnosti sa radom Društva.

Član 16.
Društvo će na sednice Skupštine i na druge svoje skupove pozivati predstavnike preduzeća, organizacija, ustanova i dr. sa kojima je uspostavilo saradnju, radi njihovog učestvovanja u radu i razmatranja pitanja od obostranog interesa.

Član 17.
Organi Društva su dužni da razmotre inicijative, predloge i primedbe koje pokrenu članovi Društva ili preduzeća, organizacije i ustanove sa kojima Društvo sarađuje.
Organ koji je razmatrao predloženu inicijativu, predlog ili primedbu iz stava 1, dužan je da obavesti predlagača o zauzetom stavu.

IV Odnosi i saradnja Društva sa drugim organizacijama

Član 18.
Društvo sarađuje sa preduzećima, institutima, fakultetima i drugim organizacijama i ustanovama, a po potrebi i sa nadležnom teritorijalnom zajednicom o pitanjima značajnim za izvršenje poslova i zadataka predviđenih ovim statutom, programom rada i dr.

V Članstvo

Član 19.
Članom Društva, pod jednakim uslovima, može da postane svaki inženjer, tehničar ili lice druge struke koje se bavi problematikom osvetljenja i radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Član 20.
Status člana se stiče danom upisa u registar članova, a na osnovu podnete pristupnice.

Član 21.
Kolektivni članovi Društva su preduzeća, organizacije, ustanove i dr., koji imaju interesa za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom Društva.
Status kolektivnog člana se stiče po odluci Upravnog odbora Društva.
Kolektivni članovi ostvaruju svoju aktivnost u Društvu preko svojih predstavnika.

Član 22.
Prava i dužnosti članova su :
• da pod jednakim uslovima biraju i budu birani u sve organe Društva,
• da budu obaveštavani o radu svih organa Društva, da o tome daju svoje mišljenje i da predlažu mere za poboljšanje njihovog rada,
• da učestvuju u radu Društva, njegovih organa, komisija i dr. po pitanjima iz delatnosti Društva,
• da sprovode u delo, odnosno rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka iz okvira Statuta, programa i planova rada Društva,
• da redovno plaćaju članarinu,
• da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih akata donetih po osnovu Statuta,
• da razvijaju delatnost Društva i čuvaju i podižu njegov ugled.

Član 23.
Članstvo u Društvu prestaje istupanjem, isključenjem ili neplaćanjem članarine. Istupanjem iz članstva se smatra i kada član ne plati članarinu više od 2 godine. Ako delovanje člana, kako u okviru Društva, tako i van njega, šteti ugledu Društva, Upravni odbor može da donese odluku o isključenju iz članstva Društva. Žalba protiv odluke o isključenju iz članstva se podnosi Skupštini Društva.
Rešenje Skupštine o žalbi protiv odluke o isključenju je konačno.

Član 24.
Za doprinos razvoju Društva i podsticaj razvoju tehnike i tehnologije osvetljenja, racionalizatorstvo, novatorstvo i pronalazaštvo u ovoj oblasti Skupština donosi odluku o dodeljivanju zvanja počasnog ili zaslužnog člana Društva, odnosno SMEITS-a.
Zaslužnim i počasnim članom Društva se postaje prema Pravilniku o izboru počasnih i zaslužnih članova, koji usvaja Skupština Društva.

VI Organi upravljanja

Član 25.
Upravljanje u Društvu ostvaruje se u skladu sa načelima i odredbama Ustava, Zakona i ovog Statuta.

Član 26.
Najviši upravni organ Drušva je Skupština. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva.

Član 27.
U nadležnost Skupštine spada:
• donošenje, usvajanje, izmene i dopune Statuta,
• odlučivanje o statusnim promenama,
• usvajanje finansijskih izveštaja,
• donošenje drugih opštih akata koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora,
• ostvarivanje jedinstvene politike u obavljanju poslova iz delokruga rada Društva,
• potvrđivanje odluka Upravnog odbora o usvajanju programa rada i finansijskog plana,
• razmatranje izveštaja o radu izvršnih organa i odlučivanje o njima,
• razmatranje izveštaja o radu Srpskog komiteta za osvetljenje i odlučivanje o njemu,
• izbor članova Upravnog odbora, predsednika i potpredsednika Društva članova i predsednika Nadzornog odbora,
• odlučivanje po molbama, žalbama i prigovorima članova,
• donošenje odluke o prestanku rada Društva,
• donošenje odluke o pristupanju strukovnim organizacijama i istupanju iz istih,
• proglašavanje počasnih i zaslužnih članova Društva i predlaganje članova za nagrade i priznanja drugih organizacija,
• odlučivanje i o drugim pitanjima koja proizilaze iz zakonskih propisa i ovog Statuta.

Član 28.
Skupštinu saziva predsednik Društva. Dnevni red Skupštine određuje Upravni odbor Društva i dostavlja ga članovima najkasnije 7 dana pre održavanja Skupštine.

Član 29.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, osim kada se donosi odluka o prestanku rada Društva, za šta je potrebno da glasa najmanje 2/3 prisutnih. Glasanje na sednici je javno, osim ako se na Skupštini drugačije ne odluči.

Član 30.
Skupština se održava po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Član 31.
Skupština bira predsednika i potpredsednika Društva, članove Upravnog odbora, članove i predsednika Nadzornog odbora sa mandatom od 4 godine.
Članovi za ove organe mogu biti izabrani i u narednim mandatima, ako su to svojim radom opravdali.
Skupština bira predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje, kao i predstavnike Komiteta u divizionima CIE sa mandatom od 4 godine. Predsednik i predstavnici Komiteta u divizionima CIE mogu biti birani i u narednim mandatima, ako su to svojim radom opravdali.

Član 32.
Skupštini predsedava predsednik Društva, a u njegovom odsustvu zamenjuje ga potpredsednik Društva ili jedan od članova Upravnog odbora.

Član 33.
O radu Skupštine se vodi zapisnik u koji se obavezno unose svi zaključci doneti na sednici Skupštine.
Zapisnik potpisuju zapisničar i predsednik Društva.

VII Organi Skupštine

Član 34.
Organi Skupštine su :
• Upravni odbor i
• Nadzorni odbor.

Upravni odbor

Član 35.
Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine Društva u kome svi njegovi članovi imaju ista prava, obaveze i odgovornost za celokupni rad Društva i neposredno su angažovani na ostvarenju Statuta, programskih zadataka i odluka Skupštine.
Upravni odbor u celini i njegovi članovi pojedinačno odgovaraju Skupštini Društva za štetu nanetu Društvu donošenjem i izvršavanjem odluka iz delokruga svog ovlašćenja.

Član 36.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, bez ograničenja broja mandata, ako to svojim radom zaslužuju. Broj članova Upravnog odbora utvrđuje Skupština.
Predsednik Srpskog komiteta za osvetljenje je član Upravnog odbora po funkciji.
Upravni odbor među svojim članovima bira sekretara i finansijskog sekretara Društva.

Član 37.
Upravni odbor je najviši rukovodeći organ Društva u periodu između dve Skupštine, rukovodi i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti i zadacima koje mu poveri Skupština.
Radom Upravnog odbora rukovodi predsednik, odnosno u njegovom odsustvu, potpredsednik Društva.

Član 38.
Sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsednik Društva, a u njegovom odsustvu potpredsednik ili jedan od članova Upravnog odbora.
Sednice saziva predsednik prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Predsednik Društva je dužan da sazove sednicu Upravnog odbora ako to zahteva najmanje polovina članova Upravnog odbora.
Odluke se donose većinom glasova članova Upravnog odbora prisutnih na sednici.

Član 39.
Upravni odbor u okviru svojih prava i dužnosti obavlja sledeće poslove:
• Upravlja poslovima na sprovođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
• Radi na izvršavanju programa rada Društva koji je utvrdila Skupština,
• Utvrđuje predlog Statuta, njegovih izmena i dopuna, kao i drugih opštih akata koje donosi Skupština,
• Usvaja godišnje planove programa rada, finansijki plan, periodične obračune i završni račun Društva,
• Priprema i saziva Skupštinu,
• Razmatra tekuća pitanja iz rada Društva i Komiteta u skladu sa zaključcima Upravnog odbora i odlukama Skupštine i predlaže mere za njihovo rešenje,
• Delegira predstavnike Društva u druge stručne organizacije u periodu između dve Skupštine,
• Prati rad drugih organa i tela i daje predloge za unapređenje rada,
• Upravlja imovinom Društva,
• Planira i sprovodi aktivnosti u okviru saradnje sa srodnim strukovnim organizacijama u inostranstvu,
• Predlaže Skupštini osnivanje radnih tela (komisija, odbora, i sl.) ili ih osniva po ovlašćenju Skupštine,
• Donosi odluke i rešenja za traženje novčanih sredstava za poslove i aktivnosti koje nisu obuhvaćene finansijskim planom, a čije je izvršenje neophodno,
• Finansijski pomaže rad Komiteta,
• Predlaže kandidate za počasne i zaslužne članove Društva, SITS-a i SMEITS-a,
• Predlaže kandidate za društvena priznanja i odlikovanja,
• Obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Skupština.

Član 40.
Dužnosti i zadaci:
a) Sekretara Društva
• Da organizuje i koordinira rad na pripremi sednica Skupštine i izvršnih i pomoćnih organa Društva,
• Da se stara o sprovođenju zaključaka organa Društva,
• Da prisustvuje sednicama organa Društva,
• Da održava kontakt sa članovima Društva i izvršnih organa u smislu ostvarivanja zaključaka i odluka organa Društva
• Da sarađuje sa drugim stručno-društvenim organizacijama u cilju proširenja aktivnosti i ostvarenja ciljeva i zadataka Društva i sprovođenja odluka izvršnih organa Društva,
• Da obavlja i druge poslove i zadatke koje mu poveri Upravni odbor.

b) Finansijskog sekretara Društva
• Da vodi finansijsko planiranje i poslovanje Društva,
• Da vodi evidenciju i kartoteku članova i evidenciju članarine,
• Da radi na ažuriranju adresara članova Društva,
• Da izvršava i druge poslove i zadatke iz oblasti finansiranja, koje mu poveri Upravni odbor.

Sekretar i finansijski sekretar u obavljanju svojih poslova i zadataka odgovaraju Upravnom odboru.

Nadzorni odbor

Član 41.
Radi što neposrednijeg i efikasnijeg ostvarivanja prava članova, pravilnog sprovođenja zakonskih propisa, odredaba ovog Statuta, kontrole finansijskog poslovanja, zaštite društvene imovine i drugih prava i obaveza članova, Skupština obrazuje Nadzorni odbor.

Član 42.
Nadzorni odbor ima tri člana i tri njihova zamenika.
Predsednik Nadzornog odbora saziva sednice odbora i rukovodi njihovim radom.

Član 43.
Za članove Nadzornog odbora ne mogu se birati lica koja su članovi Upravnog odbora.

Član 44.
Pravo i dužnost Nadzornog odbora je da kontroliše rad Društva i o eventualno uočenim negativnim pojavama obavesti Upravni odbor i Skupštinu Društva.

Član 45.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Društva i njoj podnosi izveštaj najmanje jednom godišnje.

VIII Sredstva Društva

Član 46.
Potrebna finansijska sredstva za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva mogu da se ostvare kroz članarinu kolektivnih i pojedinačnih članova Društva, naučno-stučne i druge aktivnosti, pojedinim programskim akcijama, korišćenjem imovine društva, finansiranjem aktivnosti Društva od strane društvene zajednice, preduzeća i ustanova, participiranjem u troškovima od strane članova, kao i drugih izvora, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Srpski komitet za osvetljenje ima poseban podračun u okviru računa Društva.

Član 47.
Društvo je dužno da izvore svojih prihoda i rashoda i finansijsko poslovanje učini dostupnim javnosti.
Članstvo i javnost se sa izvorima prihoda upoznaju putem podnošenja izveštaja o materijalno – finansijskom poslovanju na sednicama Upravnog odbora i Skupštine, kako je to određeno ovim Statutom.

IX Administrativno-tehnički poslovi

Član 48.
Za obavljanje finansijskog knjigovodstva i drugih tehničkih poslova Društvo može imati određeno lice ili te poslove poveriti odgovarajućoj službi druge strukovne organizacije, o čemu odlučuje Upravni odbor Društva.

X Prestanak rada

Član 49.
Društvo prestaje sa radom ako se za to steknu uslovi.
Odluku o prestanku rada Društva donosi Skupština, a u nemogućnosti da se ista održi, Upravni odbor Društva.

Član 50.
U slučaju prestanka rada, predsednik Društva, odnosno potpredsednik, dužan je da u roku od 15 dana o tome obavesti nadležni organ radi brisanja iz registra.

Član 51.
Celokupna imovina Društva, koja preostane posle prestanka rada, pripašće SMEITS-u, s tim da je u obavezi da je vrati Društvu ako isto bude ponovo formirano.

XI Završne odredbe

Član 52.
Ovaj Statut stupa na snagu kada ga prihvati Skupština Društva, a primenjivaće se od dana overe nadležnog organa uprave.

Član 53.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važnost Statuta Društva usvojenog na Skupštini održanoj 22.02.1994. godine u Beogradu.

Član 54.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09).

U Beogradu Predsedavajući Skupštine
29.03.2011.godine Srpskog društva za osvetljenje
Nebojša Radovanović

SITS